7. ปกติคุณลงทุนผ่านช่องทางใด* (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

8. สนใจกองทุนประเภทใด* (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

บริษัท ชาวาว่า จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้ที่จะเป็นลูกค้า ลูกค้า หรือผู้ค้าปลีก (“ท่าน”) ในสินค้าและบริการของบริษัทฯ บริษัทฯปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดในการเก็บ ใช้ เปิดเผย และ/หรือ ถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่านไปยังต่างประเทศ ข้อมูลที่ท่านแบ่งปันให้กับบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ รวมถึง บริษัทในเครือ และบริษัทย่อย ตลอดจนคู่ค้าทางธุรกิจ สามารถนำเสนอสินค้าและบริการที่ตรงกับความต้องการของท่าน พร้อมมอบประสบการณ์และบริการลูกค้าแบบเฉพาะตัวที่ดีที่สุดให้แก่ท่าน

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (“นโยบายความเป็นส่วนตัวฯ”) ใช้กับธุรกิจ เว็บไซต์ แอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ Call Center สายด่วนตอบข้อซักถาม เว็บไซต์เครือข่ายสังคม ช่องทางการสื่อสารออนไลน์ และสถานที่อื่น ๆ ที่บริษัทฯเก็บข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่าน

บริษัทฯอาจเปลี่ยนแปลง และ/หรือปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวฯ นี้เป็นครั้งคราว โดยบริษัทฯจะแจ้งท่านเพิ่มเติมหากมีการปรับปรุงที่สำคัญ บริษัทฯจะระบุวันที่นโยบายความเป็นส่วนตัวฯ ของบริษัทฯได้มีการปรับปรุงครั้งล่าสุดไว้ทางด้านบนของนโยบายความเป็นส่วนตัวฯ ทั้งนี้ บริษัทฯสนับสนุนให้ท่านอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวฯ นี้อย่างระมัดระวัง และตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวฯ อย่างสม่ำเสมอเพื่อทบทวนการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่บริษัทฯอาจดำเนินการตามข้อกำหนดในนโยบายความเป็นส่วนตัวฯ ฉบับนี้

1. บริษัทฯเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอะไร

เพื่อวัตถุประสงค์แห่งนโยบายความเป็นส่วนตัวฯ ฉบับนี้ คำว่า “ข้อมูลส่วนบุคคลฯ” หมายความถึง ข้อมูลที่ระบุหรือที่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ ตามรายการที่ระบุด้านล่างนี้

บริษัทฯอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่านโดยตรงหรือโดยอ้อมจากแหล่งที่มาอื่น ๆ ซึ่งรวมถึง บริษัทในเครือ และบริษัทย่อย ผู้ให้บริการของบริษัทฯ และคู่ค้าทางธุรกิจของบริษัทฯซึ่งเป็นบุคคลที่สาม ประเภทของข้อมูลที่เก็บจะขึ้นอยู่กับบริบทของปฏิสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯกับท่าน และบริการหรือสินค้าที่ท่านประสงค์จากบริษัทฯ ตัวอย่างของข้อมูลส่วนบุคคลฯ ที่อาจเก็บมีดังนี้

รายละเอียดส่วนบุคคลเช่น คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล เพศ อายุ อาชีพ ตำแหน่งงาน ตำแหน่ง ประเภทธุรกิจ สัญชาติ วันเดือนปีเกิด สถานภาพทางการสมรส ทะเบียนสมรส จำนวนสมาชิกในครอบครัวและบุตร ข้อมูลบนบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการ (เช่น เลขประจำตัวประชาชน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง รายละเอียดใบอนุญาตขับขี่) ทะเบียนบ้าน ลายมือชื่อ เสียง บันทึกเสียง รูป ภาพ รูปถ่าย บันทึกวิดีโอ คลิปวิดีโอ ประวัติทางการศึกษา สถานที่ทำงาน รายได้ น้ำหนักและส่วนสูง บันทึกโทรทัศน์วงจรปิด

รายละเอียดในการติดต่อ เช่น ที่อยู่ รายละเอียดในการจัดส่ง รายละเอียดในการเรียกเก็บเงิน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน อีเมล อีเมลที่ทำงาน ชื่อบัญชีไลน์ บัญชีเฟซบุ๊ก บัญชีกูเกิล บัญชีทวิตเตอร์ และบัญชีอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับเว็บไซต์เครือข่ายสังคม

รายละเอียดทางบัญชี เช่น หมายเลขบัตรเครดิต/เดบิต ข้อมูลบัตรเครดิต/เดบิต หมายเลขบัญชีธนาคาร รหัสสมาชิก รหัสลูกค้า ประเภทสมาชิก ประเภทลูกค้า คะแนนเครดิตลูกค้า ใบสมัครขอรับสินค้าและบริการ เดือนที่เข้าเป็นสมาชิก/รับบริการ และรายละเอียดการชำระเงิน และสำเนาบัญชีธนาคาร/สมุดบัญชีธนาคาร

รายละเอียดธุรกรรมเช่น ข้อมูลการชำระเงิน ข้อมูลการใช้บัตรและข้อมูลธุรกรรม (เช่น ข้อมูลและบันทึกการใช้และธุรกรรม ข้อมูลกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (Lead) ข้อมูลการตอบสนองต่อแคมเปญโฆษณา รายละเอียดสลิปชำระเงินเกี่ยวกับการคืนเงิน จำนวนเงินที่คืน คะแนน วันและสถานที่ที่ใช้จ่าย หมายเลขการสั่งจอง/คำสั่งจอง วันที่นัดรับบริการ ข้อร้องเรียนและข้อเรียกร้อง ธุรกรรม ประวัติธุรกรรม สถานที่ สถานะธุรกรรม ธุรกรรมการขายที่ผ่านมา และพฤติกรรมการใช้จ่าย ตลอดจนรายละเอียดอื่น ๆ ของสินค้าและบริการที่ท่านได้จองกับบริษัทฯ

รายละเอียดทางเทคนิคเช่น Internet Portal Address (IP Address) Universal Device Identifier (UDID) หรือ MAC Address รหัสอ้างอิงซอฟต์แวร์ เช่น ข้อมูลตัวระบุโฆษณาสำหรับระบบปฏิบัติการไอโอเอส (IDFA) หรือข้อมูลตัวระบุโฆษณาสำหรับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (AAID) เครือข่าย รายละเอียดการเชื่อมต่อ รายละเอียดการเข้าถึง การเข้าถึงการใช้บริการของระบบด้วยการพิสูจน์ตัวตนเพียงครั้งเดียว บันทึกการเข้าสู่ระบบ (Login Log) บันทึกเวลาการเข้าใช้ระบบ ระยะเวลาที่ใช้ในการเยี่ยมชมหน้าเพจของบริษัทฯ คุกกี้ ข้อมูลการเข้าสู่ระบบของท่าน ประวัติการค้นหา รายละเอียดการค้นหา ประเภทและเวอร์ชั่นของเบราว์เซอร์ ที่ตั้งและตำแหน่งของเขตเวลา ประเภทและเวอร์ชั่นของเบราว์เซอร์ปลั๊กอิน ระบบและแพลตฟอร์มปฏิบัติการ และเทคโนโลยีอื่น ๆ บนอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าถึงแพลตฟอร์ม

รายละเอียดพฤติกรรมเช่น ข้อมูลที่มาจากการที่ท่านใช้สินค้าและบริการของบริษัทฯ เช่น ตำแหน่งที่ท่านอยู่ ตำแหน่งที่ท่านเดินทาง

รายละเอียดโปรไฟล์ เช่น ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน โปรไฟล์ การใช้จ่าย ประวัติคำสั่งจอง การสั่งจองที่ผ่านมา ประวัติการจอง รายการที่จอง จำนวนที่จองต่อรายการ การยกเลิกคำสั่งจองหรือการคืนสินค้าจากท่าน คำสั่งจองผ่านทางเว็บไซต์ รหัสคำสั่งจอง บันทึกทางการเงิน หมายเลขยืนยันตัวตน (PIN) ข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจ ความชื่นชอบ ผลตอบรับและผลการตอบแบบสำรวจ ผลสำรวจความพึงพอใจ การใช้โซเชียลมีเดีย รายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม โปรแกรมสะสมคะแนน (Loyalty Program) การใช้รหัสส่วนลดและโปรโมชั่นของท่าน รายละเอียดคำสั่งจอง การบริการลูกค้า (CRM)

รายละเอียดการใช้เช่น ข้อมูลการใช้เว็บไซต์ แพลตฟอร์ม สินค้า และบริการของท่าน บันทึกถาม-ตอบ และ/หรือ

รายละเอียดการตลาดและการสื่อสารเช่น ความชื่นชอบของท่านในการรับข่าวสารด้านการตลาดจากบริษัทฯ บริษัทในเครือ และบริษัทย่อย บุคคลที่สาม คู่ค้าทางธุรกิจ และความชื่นชอบในการติดต่อสื่อสารของท่าน

นอกจากนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่านอาจถูกเก็บรวบรวมจากคู่ค้าทางธุรกิจของบริษัทฯ ในกรณีที่ท่านจองสินค้าจากคู่ค้าทางธุรกิจผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯจะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่าน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่ท่านได้จอง เพื่อวัตถุประสงค์ในการติดตามผลธุรกรรมการขายและการพัฒนาการให้บริการ

ในกรณีที่ท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของบุคคลอื่นใด (เช่น เพื่อน ผู้ปกครอง) กับบริษัทฯ เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ ไม่ว่าจะเป็นไปเพื่อการจัดส่งสินค้าและบริการของบริษัทฯ หรือเพื่อการติดต่อในกรณีฉุกเฉิน ท่านรับรองว่าท่านมีอำนาจที่จะดำเนินการเช่นนั้นได้และอนุญาตให้บริษัทฯใช้ข้อมูลส่วนบุคคลฯ ดังกล่าวตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฯ ฉบับนี้

บริษัทฯ ไม่มีเจตนาที่จะเก็บ ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (“ข้อมูลที่มีความอ่อนไหวฯ”) ของท่าน อย่างไรก็ดี ในกรณีที่บริษัทฯ ดำเนินการดังกล่าว บริษัทฯ จะเก็บ ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลที่มีความอ่อนไหวฯ บนฐานของความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน เช่น ประวัติการแพ้ยา ประวัติการแพ้อาหาร หรือเท่าที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำได้เท่านั้น

บริษัทฯจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของผู้เยาว์ บุคคลเสมือนไร้ความสามารถ และบุคคลไร้ความสามารถ เมื่อผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาล (แล้วแต่กรณี) ของบุคคลดังกล่าวได้ให้ความยินยอมแล้วเท่านั้น บริษัทฯไม่มีเจตนาที่จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของลูกค้าที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีโดยปราศจากความยินยอมของผู้ปกครองหากกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลดังกล่าว หรือของลูกค้าที่เป็นบุคคลเสมือนไร้ความสามารถหรือบุคคลไร้ความสามารถโดยปราศจากความยินยอมจากผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาล (แล้วแต่กรณี) ตามกฎหมาย ในกรณีที่บริษัทฯพบว่าบริษัทฯได้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี โดยปราศจากความยินยอมจากผู้ปกครองตามที่กฎหมายกำหนด หรือของผู้ที่เป็นบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ หรือบุคคลไร้ความสามารถโดยปราศจากความยินยอมจากผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาล (แล้วแต่กรณี) โดยมิได้เจตนา บริษัทฯจะลบข้อมูลส่วนบุคคลฯ ดังกล่าวโดยทันที เว้นแต่บริษัทฯจะสามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่น นอกเหนือจากความยินยอม

2. ทำไมบริษัทฯจึงเก็บ ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่าน

บริษัทฯอาจเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

2.1 วัตถุประสงค์ตามที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้

บริษัทฯอาศัยความยินยอมของท่านในการเก็บ ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่าน โดยบริษัทฯ บริษัทในกลุ่ม บริษัทในเครือ และบริษัทย่อย ตลอดจนคู่ค้าทางธุรกิจ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

การตลาดและการติดต่อสื่อสารเพื่อการติดต่อสื่อสารด้านการตลาด การให้ข้อมูล ข้อเสนอพิเศษ เอกสารส่งเสริมการขาย การตลาดทางโทรศัพท์ สิทธิพิเศษ การโฆษณา จดหมายข่าว การตลาดและการติดต่อสื่อสารอื่นใด ทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ เกี่ยวกับสินค้าและบริการจากบริษัทฯ บริษัทในเครือ และบริษัทย่อย ตลอดจนคู่ค้าทางธุรกิจ ซึ่งบริษัทฯไม่สามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่น ๆ ได้

การวิเคราะห์ข้อมูล: เพื่อให้บริการวิเคราะห์ข้อมูล

หากท่านไม่ประสงค์ให้ความยินยอม หรือต้องการเพิกถอนความยินยอมของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้น อาจทำให้บริษัทฯไม่สามารถให้บริการของบริษัทฯแก่ท่านได้

2.2 วัตถุประสงค์โดยอาศัยเหตุทางกฎหมายเพื่อดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่าน

บริษัทฯ อาจอาศัย (1) ฐานสัญญา เพื่อการเริ่มต้นหรือการปฏิบัติตามสัญญาต่อท่าน (2) ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัทฯ (3) ฐานประโยชน์อันชอบธรรม เพื่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯและบุคคลที่สาม ทั้งนี้ บริษัทฯจะดำเนินการให้เกิดความสมดุลระหว่างประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯและบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง กับผลประโยชน์ของท่าน รวมถึงสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่าน (4) ฐานประโยชน์สำคัญต่อชีวิต เพื่อการป้องกันหรือยับยั้งอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคลใด ๆ และ/หรือ (5) ฐานประโยชน์สาธารณะ เพื่อการดำเนินภารกิจ เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

เพื่อให้สินค้าและบริการแก่ท่าน: เพื่อลงทะเบียนและให้ท่านสามารถใช้สินค้าหรือบริการของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เพื่อให้ท่านสามารถใช้เว็บไซต์ แอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ และแพลตฟอร์มของบริษัทฯ เพื่อเข้าทำสัญญาและจัดการนิติสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ กับท่าน เพื่อสนับสนุนและดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ เกี่ยวกับบริการหรือสินค้าดังกล่าว เพื่อขายสินค้าหรือบริการของบริษัทฯ ผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อค้าส่งสินค้าหรือบริการของบริษัทฯ แก่ลูกค้าองค์กรของบริษัทฯ เพื่อให้บริการสื่อออนไลน์และการตลาดดิจิทัล เพื่อประมวลธุรกรรมระหว่างท่านและคู่ค้าทางธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อจัดการการจองและเพื่อการดำเนินธุรกรรมทางการเงิน ตลอดจนบริการที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบ การพิสูจน์ยืนยัน และการยกเลิกธุรกรรม เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับคำสั่งจอง การจัดส่ง การระงับชั่วคราว การทดแทน การชดเชยเงินคืน การคืน และการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการของท่าน และเพื่อให้การบริการลูกค้า

เพื่อการติดต่อสื่อสารด้านการตลาด: เพื่อการติดต่อสื่อสารด้านการตลาด การให้ข้อมูล ข้อเสนอพิเศษ เอกสารส่งเสริมการขาย การตลาดทางโทรศัพท์ สิทธิพิเศษ การโฆษณา จดหมายข่าว การตลาดและการติดต่อสื่อสารอื่นใด ทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ เกี่ยวกับสินค้าและบริการจากบริษัทฯ บริษัทในเครือ และบริษัทย่อย ตลอดจนคู่ค้าทางธุรกิจ

เพื่อเสนอโปรโมชั่น ข้อเสนอพิเศษ โปรแกรมสะสมแต้มและของรางวัล การจับรางวัล การแข่งขัน และข้อเสนออื่น ๆ แก่ท่าน: เพื่อให้ท่านสามารถเข้าร่วมโปรโมชั่น แคมเปญส่งเสริมการขาย ข้อเสนอพิเศษ ข้อเสนอส่งเสริมการขาย โปรแกรมสะสมแต้ม โปรแกรมลงทะเบียนร่วมกับคู่ค้าทางธุรกิจของบริษัทฯ